disclaimer.

legal.

copyright.

Fransastic draagt op dagelijkse basis zorg en aandacht voor de samenstelling, volledigheid, juistheid en actualiteit van deze website en de daarin opgenomen informatie. Wij kunnen niet instaan voor eventuele onjuistheden die hierin worden gepubliceerd. Wijzigingen worden door ons op dagelijkse basis aangevuld of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aange-bracht. Fransastic kan niet in staan voor het feit dat de informatie op deze website niet geschikt is voor het doel waarvoor de gebruiker de informatie raadpleegd. Fransastic sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade en van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig verband houdt met het gebruik van deze website. Alle aangeboden acties waarbij Fransastic zijn betrokken of een ( tijdelijke ) onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen vallen hieronder. Fransastic kan niet aansprake-lijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of is verkregen door informatie welke door derden op deze website wordt aangeboden. Hiermee bedoelen wij de ieder inbreuk op auteurs-rechtelijk beschermde werken of het alle andere zaken welke in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van hen. Wij behouden ons altijd het recht voor om de door derden aangeboden infor-matie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien deze zijn aangeboden of reeds geplaatst zijn en in strijd zijn met de wet, de belangen van overige internet ge-bruikers, derden of de Algemene  Voor-waarden van Fransastic. Alle weblinks welke gebruikt worden op deze webiste vallen buiten de aansprakelijkheid van Fransastic ten aanzien van de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop deze sites omgaan met persoons gegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fransastic spant zich in om de website geregeld te actualiseren en/of aan te vullen. Er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend waarbij wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van het gebruik van de informatie op deze website.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden ververveel-voudigd, opgeslagen in een geautoma-tiseerd gegevens bestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-nisch, door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming.

Fransastic respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de website en dienstverlening voor de relatie. Wij zullen de gegevens nooit voor andere doelen gebruiken en/of aan derden verkopen.

privacy policy.

Fransastic | Amsterdam / Laren - the Netherlands.

All rights reserved - © 2019.


Webdesign by studiofrans

copyright.shapeimage_1_link_0
privacy policy.shapeimage_2_link_0
legal.shapeimage_3_link_0
disclaimer.shapeimage_4_link_0
credits.shapeimage_5_link_0
home.home.htmlhome.htmlshapeimage_9_link_0
publishing.publishing.htmlpublishing.htmlshapeimage_10_link_0
art gallery.artgallery.htmlartgallery.htmlshapeimage_11_link_0
contact.about_contact_follow.htmlabout_contact_follow.htmlshapeimage_12_link_0
about.about_contact_follow.htmlabout_contact_follow.htmlshapeimage_13_link_0
press.pers.htmlpers.htmlshapeimage_14_link_0
media.media.htmlmedia.htmlshapeimage_15_link_0
dutch.home.htmlhome.htmlshapeimage_16_link_0
english.home_eng.htmlhome_eng.htmlshapeimage_17_link_0